Terug naar overzicht

Duurzaamheidsadviseur

 • Provincie

  Noord Holland

 • Branche

  Lokale overheid

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Jodenbreestraat 25, Amsterdam

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor de Vervoerregio Amsterdam is FlexIntens op zoek naar een Duurzaamheidsadviseur voor 16 tot 24 uur per week.

Organisatie
Wij zijn een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio Amsterdam betekent hét verschil kunnen maken in de OV-keten in de Amsterdamse regio. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van mobiliteit, de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Wil jij dat ook? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Opdracht
Aanleiding
De komende jaren wil de Vervoerregio grote stappen zetten om toe te werken naar een mobiliteitssysteem met een neutrale ecologische impact in 2050. Dit willen we bereiken door in te zetten op vier subthema’s: uitstootreductie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hiermee hebben we als doel om de uitstoot van broeikasgassen naar nul te brengen en gebruiken we niet meer grondstoffen dan de aarde beschikbaar heeft. Ook zorgen we ervoor dat ons verkeer en vervoer kan blijven rijden met een veranderend klimaat. Tot slot gaan we ervoor zorgen dat de biodiversiteit niet verder achteruitgaat door ons mobiliteitssysteem en op een dag misschien groeit.

Een van de rollen die de Vervoerregio heeft is het verlenen van subsidies in (infra)projecten van regiopartners. Daarmee heeft de Vervoerregio ook invloed op de CO2- uitstoot (en andere duurzaamheidsaspecten) in tal van projecten. Het blijkt dat niet alle regiogemeenten hetzelfde kennisniveau in huis hebben om duurzame projecten op te zetten en uit te voeren. De Vervoerregio wil de regiogemeenten verder helpen om dit te realiseren met het aantrekken van een duurzaamheidsadviseur.  

Context
Duurzaamheid in infraprojecten
Sinds februari 2021 loopt binnen de Vervoerregio het project ‘Implementatie Duurzaamheid in Projecten’. Dit project heeft zich tot doel gesteld om verschillende duurzaamheidsmaatregelen op het raakvlak van inhoud en proces binnen teams projecten en projectbegeleiding te realiseren die ertoe leiden dat de milieu-impact als gevolg van projecten tot een minimum beperkt wordt.

Duurzaamheid moet ‘business as usual’ binnen de infraprojecten van de Vervoerregio Amsterdam zijn. Om de organisatiedoelen te bereiken op het gebied van duurzaamheid wil de Vervoerregio volgens de Aanpak Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) werken. 

Hiervoor zijn de afgelopen jaren al eerste stappen gezet en resultaten behaald. In de praktijk blijkt dat de feitelijke toepassing van de verschillende tools nog niet is geïntegreerd is in de werkwijze bij projecten waaraan de Vervoerregio werkt. Belangrijke onderwerpen in de infraprojecten zijn o.a. CO2-arme productie van beton en asfalt, schoon en emissieloos bouwen, inbrengen van klimaatbestendige en circulaire maatregelen.

Context
Sinds de start van het project ‘Implementatie Duurzaamheid in Projecten’ zijn er verschillende stappen gezet en verschillende deelresultaten bereikt:

 1. Duurzaamheidskennis ontwikkelen en delen;
  Opleidingsprogramma duurzaamheid, gericht op de Aanpak Duurzaam GWW, ontwikkeld door Arcadis en aangeboden aan alle projectleiders en – begeleiders. Door middel van de trainingen werd beoogd dat de deelnemers (o.a. projectleiders, projectbegeleiders, controllers, assetmanagers) zelf in staat om de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen in projecten. Daarnaast heeft de Vervoerregio ook extern bijgedragen aan kennisontwikkeling en -deling.

  Huidige situatie:             
  Het opgezette trainingsprogramma is een goede introductie geweest in de Aanpak duurzaam GWW en heeft de aandacht voor het onderwerp vergroot. Het heeft er echter nog niet ervoor gezorgd dat de deelnemers de aanpak ook altijd toepassen in hun eigen projecten of weten hoe dit op te zetten. Duurzaamheid is nog niet altijd geïntegreerd in de werkwijze van de Vervoerregio. Voor eigen projecten is de Vervoerregio afhankelijk van de aanwezige eigen kennis van collega’s. In projecten van derden is de Vervoerregio afhankelijk van de aanwezige kennis bij projectpartners.
   
 2. Tafel Duurzaamheid;
  Er is een tafel duurzaamheid opgezet waarbij met een duurzaamheidsadviseur diverse vragen van collega’s omtrent duurzaamheid zijn besproken. Doelstellling was om kennis beschikbaar te stellen aan interne collega’s en externe regiopartners..      

  Huidige situatie:             
  Het is gebleken dat wij als organisatie niet genoeg nadruk hier op hebben gelegd. Daarom is de tafel Duurzaamheid momenteel niet meer actief.
   
 3. Duurzaamheid in werkproces van (infra)projecten.
  Er is een start gemaakt het uitzoeken op welke manier duurzaamheid het best geïntegreerd kan worden in ons werkproces. Dit proces loopt nog. De Vervoerregio geeft o.a. financiële bijdragen aan projecten van wegbeheerders, indien wordt voldaan aan de ambities vanuit het Beleidskader mobiliteit.         

  Huidige situatie:             
  De projectbegeleiders lopen mee in projecten van de verschillende gemeenten. Ze missen momenteel praktische handvaten op het gebied van duurzaamheid en voorbeelden waar CO2-reductie heeft plaatsgevonden (op het gebied van o.a. asfalt, staal, beton, cement etc.) om als input mee te geven aan de gemeenten. Door dit vroegtijdig mee te geven aan projecten wordt de kans ook vergroot op een duurzamere uitvoering van projecten door wegbeheerders. Voor projectleiders komt duurzaamheid bij het opstarten van een project naar voren in verschillende formats (Plan van Aanpak en Opdrachtformulier). Dit is een eerste stap naar de ambitie van duurzaamheid als business as usual, maar hier zitten nog veel verbeterslagen om duurzaamheid concreter te maken en de oplossingen een plek in de uitvoering te geven.
   
 4. C02-uitstoot Vervoerregio:
  Er loopt momenteel een studie via een MRA-trainee waarmee de Vervoerregio inzicht krijgt in de CO2- uitstoot van infrastructurele projecten waar gelden aan worden toegekend. Deze studie is naar verwachting rond Q3 2024 afgerond.

Het beoogde resultaat is dat een inschatting gemaakt wordt van de CO2- uitstoot waar de Vervoerregio subsidies aan heeft verleend in 2023 (en waar mogelijk 2022 en 2021) . Op basis hiervan worden er standaarden van gemaakt. Mogelijke extra producten in deze studie zijn:
- een catalogus van materialen die inzicht geeft in het maken van duurzamere keuzes;
- opstellen van een online tool voor gemeenten die helpt bij het zelf maken van de berekening van de CO2- uitstoot.

Resultaat opdracht
Het doel van de opdracht is om duurzaamheid (en het werken volgens de Aanpak Duurzaam GWW) te integreren in de (infra)projecten die de Vervoerregio leidt (projectleiders uit Team Expertisecentrum Projecten) en begeleidt (projectbegeleiders uit Team Uitvoering Programma’s). De duurzaamheidsadviseur heeft een adviserende rol bij projecten in de verschillende faseringen.

Veel projecten staan positief tegenover de implementatie van ambitieuze duurzaamheidseisen en criteria in de (inkoop-)contracten. Echter, het kan voorkomen dat er door gebrek aan tijd, geld of (technische) kennis dat hier in de praktijk weinig aandacht aan wordt besteed. We zoeken iemand die de ervaring en de capaciteit heeft om op een positieve wijze duurzaamheid weet in te brengen in de projecten (contractteksten, toetsing van contractafspraken, eisen richting aannemers etc.)
Het omvat meer dan het opzetten van alleen een training- en cursusaanbod, maar juist om de duurzaamheid als vanzelfsprekendheid in projecten van de Vervoerregio terug te laten komen.

Er zit een harde kant verandering in: formele processtappen en invloedsmomenten die aangepast dienen te worden aan de Aanpak Duurzaam GWW. De zachte kant richt zich op de mens en het gedrag. Hoe dragen we duurzaamheid het best uit en hoe overkomen we de percepties en barrières van medewerkers en stakeholders die duurzaamheid met zich meebrengt.

De opdracht omvat de volgende elementen:

 • Organisatieadvies en implementatie in werkprocessen
  Duurzaamheid en werken volgens de Aanpak Duurzaam GWW moet binnen de vaste structuur van de Vervoerregio worden ingepast. Vanuit de rol als subsidieverlener heeft de Vervoerregio niet alles zelf in handen (afhankelijkheid van derden). De Vervoerregio levert zelf input aan in projecten, maar stelt ook de juiste vragen om regiogemeenten in beweging te krijgen. De adviseur moet regiopartners inspireren regiopartners om zelf tot duurzame oplossingen te komen en faciliteert hen indien benodigd.

  Het doel is om duurzaamheid te integreren in onze processen.
  Een verkenning van de huidige situatie naar duurzaamheid binnen Team Expertisecentrum Projecten en Team Uitvoering Programma’s. Door op te halen wat bij deze teams in het verleden al is opgezet qua activiteiten om duurzaamheid in projecten te implementeren, wordt voorkomen dat ongewenste activiteiten dubbel worden uitgevoerd. Of hoe een verkeerd uitgevoerde activiteit dit keer wel in een succes resulteert.                
  2. Ophalen in gesprekken met de organisatie (teammanagers, relevante teamleden) hoe de werkwijze en proces van besluitvorming is binnen de projecten van de Vervoerregio.             

Aanpassing van de verschillende interne formats (opdrachtformulier, Plan van Aanpak, Join) om duurzaamheid een stevigere rol te geven.  Hoe moet er worden gemonitord nadat duurzaamheid een grotere rol krijgt in projecten?
Opstellen van een afwegingskader wanneer we als Vervoerregio wel aan duurzame projecten meewerken, bijdragen en waarom we dit doen. Of waarom juist niet? Hierbij dient afgestemd te worden met het team dat werkt aan de implementatie van het beleidskader Mobiliteit (vastgesteld oktober 2023) + managementteam van de Vervoerregio.

Adviserende rol in projecten
De Vervoerregio werkt aan projecten in verschillende faseringen: Fasering van initiatief naar realisatie - Vervoerregio Amsterdam        

 • Initiatieffase;
 • Verkenningsfase;      
 • Planstudiefase;          
 • Planuitwerkingsfase;
 • Realisatiefase ;            
 • Beheerfase;
 • Evaluatiefase.

Projectleiders en projectbegeleiders kunnen bij de adviseur terecht voor vragen over duurzaamheidstoepassingen in hun project. 

Onderdeel van deze opdracht is ook het verlenen van adviezen, denkkracht en opstellen duurzaamheidsteksten voor onze (kleinere) regiopartners wanneer deze duurzaamheidsvragen hebben over hun projecten.  De veertien gemeenten die deel uitmaken van de Vervoerregio hebben verschillende capaciteit en middelen om duurzaamheid eigen te maken.

Ook dient de adviseur contacten op te bouwen met de duurzaamheidsadviseurs van regiopartners, zoals gemeente Amsterdam en Noord-Holland, zodat de adviseurs elkaar versterken en niet elkaar tegenspreken.

- Vervolg verkenning Dashboard Monitoring KPI’s:

 • Er loopt een traject waarbij de Vervoerregio de mogelijkheden verkent om gebruik te maken van een van de tools in de Aanpak Duurzaam GWW: Dashboard Monitoring KPI’s.
  Hierbij wordt gekeken of het dashboard een sturende rol kan vervullen voor de duurzaamheidsambities in het Asset Management Railinfrastructuur (AMRI).  Onderzocht dient te worden of het Dashboard Monitoring KPI’s ook een rol kan hebben voor projectleiders (Team ECP)  en projectbegeleiders (Team UP) en of er een eventuele koppeling gemaakt kan worden met de resultaten vanuit AMRI.
 • De Vervoerregio gaat aansluiten bij de KPI vorming van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Doel is om samen met de regiopartners dezelfde KPI’s te hanteren.
 • Een MRA-trainee bestudeert momenteel of een gebruiksvriendelijke variant van de dashboarding KPI’s opgezet kan worden. Dit wordt dan geplaatst op de website van de Vervoerregio om de gemeenten te faciliteren in keuzes op het gebied van KPI’s.

  De in te huren adviseur werkt actief mee in deze trajecten om de haalbaarheid te onderzoeken en op te zetten. Dit gebeurt in nauw contact met de MRA-trainee.

- Kennisdeling

 • Een overzicht van gerealiseerde duurzame toepassingen in GWW projecten en best practices. Dit moet op de website van de Vervoerregio geplaatst worden en up-to-date blijven. Dit dient als inspiratiemiddel om collega’s en regiogemeenten te informeren en enthousiasmeren over de resultaten van werken op een duurzame wijze in GWW-projecten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een catalogus van materialen.
  Een MRA-trainee die werkt aan de studie over CO2- uitstoot kan mogelijk ook een eerste versie van deze catalogus maken (is een nice-to-have in zijn opdracht). De adviseur zoekt afstemming met de MRA-trainee hierover en kan de catalogus verrijken.
 • Overzicht van best practices / aandachtspunten die er zijn bij de implementatie van de duurzaamheid in GWW projecten bij vergelijkbare organisaties als de Vervoerregio.
 • Trainingsprogramma:
  - Hoe kunnen nieuwe medewerkers duurzaamheid zich het best eigen maken? Er zijn al trainingen beschikbaar op het gebied van de Aanpak duurzaam GWW.
  - Welke duurzaamheidstools zijn nodig om maatregelen te treffen voor de verschillende projectfaseringen en hoe zijn deze toe te passen in de eigen projecten?
  - Hoe kunnen bestaande medewerkers van de Vervoerregio hun kennis op peil houden / opfrissen / uitbreiden?
  - Hoe kunnen collega’s uit regiogemeenten en vervoerders (GVB, Connexxion, EBS) het best worden meegenomen in de duurzaamheidstoepassingen?

Functie eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met implementatie van duurzaamheid in Infra (GWW) -projecten

Wensen:

 1. Aantoonbare werkervaring met het vertalen van beleidsambities naar concrete maatregelen en eisen in projecten
 2. Aantoonbare werkervaring met duurzaamheidstools
 3. Aantoonbare werkervaring met het bevorderen van duurzaamheid binnen een organisatie

Competenties

 • Proactief
 • Flexibel
 • Enthousiast
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 22-05-2024 om 12:00.

Gewenst aantal uren

16 tot 24 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures