Terug naar overzicht

Leefomgeving Milieuadviseur

 • Provincie

  Zuid Holland

 • Branche

  Rijksoverheid

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Kalvermarkt 32, Den Haag

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor ministerie van Defensie is FlexIntens op zoek naar een Leefomgeving Milieuadviseur voor 32 - 40 uur per week.

Beschrijving afdeling
De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Integrale Bedrijfsvoering en Bestuur (DIB&B) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK)
DIB&B heeft tot doel het voeren van regie op directie-overstijgende bestuurlijke aangelegenheden, het leveren van integrale en effectieve bedrijfsvoering en besturing en
het optreden als regievoerder in het realiseren van veiligheid.

De DBI&B bestaat uit de afdelingen BV-IV, Strategie & Advies, Integratie en de coördinator Kustwacht, het projectbureau Innovatie & Verandermanagement en de stafbureaus Veiligheid & Milieu, Integrale Beveiliging en Vastgoed.
De functie wordt verricht binnen het Stafbureau Veiligheid & Milieu van de Directie Integrale Bedrijfsvoering en Bestuur van het Commando Zeestrijdkrachten.

Beschrijving taken afdeling
Stafbureau Veiligheid en milieu, sectie Milieu is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de (plaatsvervangend) Commandant der Zeestrijdkrachten in zijn rol als objectvergunninghouder en eindverantwoordelijke in het milieu-spoor voor heel CZSK. De sectie Milieu vertaalt daarnaast Haags beleid naar toepassing binnen de CZSK organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van consequentienota's. De sectie is vraagbaak voor de kazerneorganisaties en functioneert verder als escalatieniveau en kenniscentrum. Binnen de sectie Milieu is een milieucoördinator verantwoordelijk voor afstemming met de Commandant over wettelijke bevoegde gezagen en nalevingsvraagstukken.

Functie omschrijving en taken
De milieuadviseur is belast met het vertalen van beleid en wijzigingen in wet- en regelgeving naar de bedrijfsvoering. Het betreft veelal het adviseren van afdelingen die uitvoering moeten geven aan vergunningvoorschriften, meldingen en rechtstreeks werkende milieuregels. De milieuadviseur bouwt expertise op aan de hand van een themaverdeling en de onderwerpen die daarbinnen plaats hebben. In de rol van subject matter expert (SME) adviseert de medewerker, gevraagd en ongevraagd, de CZSK organisatie ten aanzien van zorgplicht en compliance. De milieuadviseur levert bouwstenen aan ten behoeve van de jaarlijks op te stellen doel- en taakstellingen en levert cijfers aan voor de verantwoording hierover.

Functionaris adviseert aangaande milieu- duurzaamheids- en natuuraspecten in de bedrijfsvoering en vigerende vergunningen door:

 • Het, op basis van analyse van ontwikkelingen in- en extern Defensie, aangeven van mogelijke consequenties en oplossingsrichtingen t.a.v. de bedrijfsvoering, interne regelgeving en vergunningen;
 • Het, op basis van bedrijfsrapportages in het kader van het Milieu Aspecten Register (MAR) en het Milieu meldingen, opstellen van corrigerende en preventieve maatregelen;
 • Het, op basis van handhavingsbezoeken door het Bevoegde Gezag (o.a. Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van SZW) coördineren van de  opgelegde maatregelen;
 • Het, op basis van ingediende infra behoeften, aanleveren van milieu-, duurzaamheids- en natuur input t.a.v. aanpassingen aan gebouwen en terreinen;
 • Het ontwikkelen en realiseren van adviesproducten.
Stuurt de milieu uitvoeringsorganisatie functioneel aan door:
 • Het op basis van vigerend milieubeleid, ontwikkelingen en vigerende vergunningen opstellen van interne regelgeving, uitvoerbare richtlijnen, procedures en voorschriften;
 • Het monitoren van de uitvoering hiervan;
 • Het opstellen van het milieuhoofdstuk van het bedrijfsplan;
 • Het coördineren en faciliteren van de milieu uitvoeringsorganisatie;
Stelt het vergunningenbeheersysteem op en beheert deze, door:
 • Het mede zorgdragen voor inbedding van het milieumanagementsysteem in de bedrijfsvoering;
 • Het voorstellen van aanpassingen van het milieumanagementsysteem aan de hand van wijzigingen in wet- en regelgeving en het zorgdragen voor continue verbeteringen van het systeem;
 • Het formuleren van criteria en richtlijnen voor het beheer van vergunningen;
 • Het uitvoeren van het functionele beheer van het CZSK-deel van registraties van milieugegevens
 • Het opstellen van  milieurapportages ten behoeve van het bedrijfsvoeringsmodel en het aanleveren van input bestemd voor het Defensie Milieujaarverslag;
 • Het afleggen van verantwoording aan de Directie over de resultaten van het managementsysteem en de daaruit voortvloeiende kengetallen (mede ter voorbereiding van de verantwoording van de directie aan de BS).
Vertegenwoordigt het CZSK in vaste Defensiewerkverbanden door:
 • Het participeren in het Omgevingsoverleg inclusief de daarbij behorende werkgroepen;
 • Het participeren in het IL&T overleg. In dit overleg vindt afstemming plaats tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de vertegenwoordigers van de krijgsmachtdelen over nieuwe en aanpassingen aan bestaande milieu- en aanverwante vergunningen;
 • Het participeren met verschillende stakeholders om de voortgang te bespreken t.a.v. bodemsanering- bouw- en milieuprogramma's.
Speelruimte.
 • Is verantwoording schuldig aan de Milieu coördinator/Sectie Leefomgeving over de bruikbaarheid van zijn adviezen en over de wijze van functionele aansturing van de milieu uitvoeringsorganisatie.
 • Functionaris is verantwoording verschuldigd aan de Object Vergunning Houder (OVH) voor wat betreft de inrichting van het CZSK Milieu beleid. Internationale regelgeving (EU), de Nederlandse Milieuwetgeving, Europese regelgeving, het Milieubeleid Defensie en de BPB-cyclus zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Functionaris neemt beslissingen over de inhoud van de adviezen en stelt prioriteiten binnen het werkveld Milieu van CZSK vast.
Kennis, inzicht en vaardigheden.
 • Brede kennis van Milieuwetgeving, Europese regelgeving, het Milieubeleid Defensie, Milieumanagementsystemen en (inter-)nationale normering (o.a. ISO 14001/ISO9001).
 • Inzicht in de BPB-cyclus Defensie en bedrijfsvoering van CZSK.
 • Inzicht in relevante aangelegenheden in een bredere context dan alleen het eigen werkterrein.
 • Vaardigheid in adviseren, analyseren en het opstellen van doel- en taakstellingen en functionele richtlijnen.
 • Vaardigheid in het deelnemen aan overlegfora c.q. werkverbanden met militairen en burger medewerkers met uiteenlopend kennis- en ervaringsniveau.
Contacten.
 • Met commandanten en hoofden van afdelingen over vigerende milieuregelgeving, - procedures en -richtlijnen om hen hierover te informeren en afstemming te bereiken; hierbij dienen verschillende belangen te worden overbrugd.
 • Met vertegenwoordigers van instanties zoals het Ministerie I&W, Rijkswaterstaat, Ministerie Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit, Gemeente en Omgevingsdienst, IMO en belangenbehartigende organisaties zoals de Waddenvereniging over milieuaangelegenheden en/of diverse vergunningen om te fungeren als aanspreekpunt, om informatie uit te wisselen.
 • Met het Rijksvastgoedbedrijf over de afstemming van diverse projecten, ondersteuning richting de toezichthouder ILT en over afstemming voor het actueel houden van de milieu vergunning.
 • Met de  Bestuursstaf, Afdeling Fysieke leefomgeving (CDS) en andere Defensieonderdelen voor afstemming over toekomstig milieubeleid of hoger liggende milieuvraagstukken.

Functie eisen

Eisen:

 1. De kandidaat beschikt minimaal over een  HBO-diploma met als richting/specialisatie Milieukunde, Milieutechnologie, Chemische technologie, Milieurecht of vergelijkbaar;
 2. De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar in een beleidsvoorbereidende functie, projectmanagement en bijbehorende managementsystemen;
 3. De kandidaat beschikt minimaal over opleiding op beleidsgebieden Arbeidsomstandigheden en Milieuzorg;
 4. De kandidaat beheerst de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift goed;
 5. De kandidaat beschikt bij aanvang van de werkzaamheden minimaal over een VCA-Basis certificaat.

Wensen:

 1. De kandidaat beschikt over werkervaring bij Defensie.

Competenties

De kandidaat voldoet aan de onderstaande competenties en niveaus zoals vastgelegd in het Defensiecompetentiewoordenboek.

Kandidaat voldoet tenminste aan: Analyseren -  Niveau 2
Organisatiegericht - Niveau 2
Beïnvloeden - Niveau 2
Oordelen  - Niveau 2
Communiceren - Niveau 3
Stressbestendig - Niveau 3

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 26-10-2023 tot 12:00 uur.

Gewenst aantal uren

32 - 40 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures