Terug naar overzicht

Projectondersteuner dijkverbetering Doeveren

 • Provincie

  Noord-Brabant

 • Branche

  Lokale overheid

 • Opleidingsniveau

  HBO MBO

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Pettelaarpark 70, Den Bosch

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Voor Waterschap Aa en Maas is FlexIntens op zoek naar een projectondersteuner dijkverbetering Doeveren voor 16 uur per week.

Opdrachtomschrijving
Globale inhoud van de opdracht
De opdracht omvat het vervullen van de rol van projectondersteuner gedurende gemiddeld 16 uur/week bij het projectteam van het waterschap Aa en Maas dat werkt aan het HWBP project 'Dijkverbetering Doeveren'.

De kenmerken van het project zijn te vinden op de website van Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/dijkverbetering-doeveren/.

Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Voorwaarden
Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing, evenals de Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018). Met de Opdrachtnemer wordt een overeenkomst van opdracht gesloten conform het bij deze aankondiging gevoegde model. De kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring te ondertekenen conform het bij deze aankondiging gevoegde model. Omdat de betreffende projectondersteuner gedurende deze opdracht omgang met persoonsgegevens heeft dient een verwerkersovereenkomst ondertekend te worden conform het bij deze aankondiging gevoegde model.

Overige voorwaarden

 1. Indiening: Het niet tijdig indienen van de Inschrijving leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.
 2. Gestanddoeningstermijn: De Inschrijving dient een gestanddoeningstermijn te hebben van 50 dagen na de dag waarop de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijvingen is verstreken. Het waterschap kan verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend. In geval door een (afgewezen) inschrijver een kort geding wordt aangespannen tegen de gunningsbeslissing van het waterschap, gaat de inschrijver door indiening van een inschrijving akkoord met een automatische verlenging van de gestanddoeningstermijn tot 14 kalenderdagen na vonnis in kort geding.
 3. Eisen, voorwaarden en voorbehoud: De Inschrijving voldoet aan de gestelde eisen. De (algemene) leveringsvoorwaarden van inschrijver zijn niet van toepassing. Het waterschap wijst deze van de hand. Er zijn geen voorbehouden gesteld aan de ingediende inschrijving.
 4. Onjuistheden: Alle documenten zijn met zorg samengesteld. Mocht Inschrijver desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan maakt Inschrijver deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het uiterste tijdstip voor het indienen van vragen, bekend met een opgave van de correctievoorstellen en eventuele onderbouwing. Ook eventuele bezwaren tegen (delen van) dit document dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken. Van inschrijvers wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat een inschrijver geen rechtsgeldig beroep kan doen op onvolkomenheden of tegenstrijdigheden die door hem niet binnen de hiervoor genoemde termijn aan de orde zijn gesteld, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was geweest. Ten aanzien van deze onvolkomenheden of tegenstrijdigheden heeft de inschrijver in die situatie zijn rechten verwerkt.
 5. Schadevergoeding: Het waterschap behoudt zich het recht voor de opdracht uiteindelijk niet te gunnen. In dat geval hebben de inschrijvers geen recht op schadevergoeding betreffende de gemaakte kosten in het kader van deze aanbesteding.

Wijze van beoordelen inschrijvingen
Het waterschap beoordeelt de inschrijvingen als volgt:

 • De procesleider van het waterschap controleert de inschrijvingen op volledigheid. Indien Inschrijver één of meerdere (gevraagde) documenten niet heeft ingestuurd of op één of meerdere documenten gevraagde informatie ontbreekt, dan kan het waterschap Inschrijver uitsluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.
 • De procesleider van het waterschap controleert of Inschrijver de eisen en bepalingen, die zijn omschreven in deze nadere uitvraag en de overige aanbestedingsdocumenten, gelezen en begrepen heeft. Indien Inschrijver inschrijft gaat het waterschap ervan uit dat u akkoord gaat met deze eisen en bepalingen.
 • Daarna verspreidt de procesleider van het waterschap de kwalitatieve stukken aan het beoordelingsteam. De inschrijvingen worden als eerste individueel beoordeeld. De resultaten worden gebundeld door de procesleider. Daarna belegt de procesleider een consensusmeeting en zit deze voor om te komen tot een gezamenlijk kwalitatief oordeel. Als het kwalitatieve oordeel is gemaakt, worden de prijzen door de procesleider bekend gemaakt aan het beoordelingsteam waarna de definitieve Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV) wordt bepaald. De procesleider begeleidt de beoordeling, maar beoordeelt zelf niet mee.

Mededeling van de gunningsbeslissing
Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijver met wie het waterschap de overeenkomst wil sluiten, zullen de overige inschrijvers eveneens een mededeling van deze gunningsbeslissing ontvangen. Zij ontvangen hiertoe een mededeling met tevens een motivering voor de redenen van de afwijzing. Het waterschap verzendt de motivering digitaal naar de contactpersoon van de aanbesteding.

Zolang er niet op alle punten volledige overeenstemming is bereikt, is er geen sprake van enige gebondenheid van Waterschap Aa en Maas. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten.

Rechtsbescherming
Indien inschrijver het niet eens is met de gunningsbeslissing kan beroep ingesteld worden tegen deze beslissing bij de rechtbank Oost-Brabant locatie 's-Hertogenbosch. Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. De mededeling van het waterschap van een voorgenomen gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het aanbod van de Inschrijver.

Het waterschap sluit niet eerder de overeenkomst op basis van een gunningsbeslissing dan nadat een termijn van vijf (5) kalenderdagen na (digitale) bekendmaking van de mededeling van die gunningsbeslissing is verstreken.

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de gunningsbeslissing wanneer het waterschap niet binnen bovenstaande termijn na de (digitale) bekendmaking van de gunningsbeslissing is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter. De opschortende termijn dient inschrijver derhalve ook als een vervaltermijn te zien waarbinnen hij tegen de gunningsbeslissing in rechte kan opkomen.

Het volgende tot de opschortende termijn dienen in acht te worden genomen:

 • Indien een afgewezen inschrijver voor het verstrijken van de opschortende termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt en de dagvaarding daarvan betekend is op het adres van het waterschap, zal het waterschap in beginsel de uitkomst van deze procedure (in eerste aanleg) afwachten voordat er verder uitvoering wordt gegeven aan de gunningsbeslissing en ondertekening van de opdracht.
 • Inschrijvers die een voorziening in rechte willen vragen tegen de gunningsbeslissing dienen dit tijdig voor de afloop van de hierboven vermelde opschortende termijn schriftelijk mede te delen aan het waterschap onder gelijktijdige toezending van een conceptdagvaarding en met vermelding van de datum waarop de rechter de zaak zal behandelen.
 • Om te voorkomen dat een uitgebrachte dagvaarding het waterschap niet tijdig bereikt verzoeken wij Inschrijver zo spoedig mogelijk een afschrift van de dagvaarding te mailen naar: inkoop@aaenmaas.nl.

Klachtenregeling
Bij een aanbestedingsprocedure kan het voor komen dat tussen de aanbesteder en inschrijvers ontevredenheid ontstaat over hoe in de aanbestedingsprocedure is gehandeld. Dat kan leiden tot een klacht. Hiervoor is een de Klachtenregeling Aanbesteding opgesteld. Het doel hiervan is om klachten over een aanbesteding op een laagdrempelige wijze af te handelen.

Wie er een klacht in kan dienen en welke regels er verder gelden, leest u in de Klachtenregeling van Aa en Maas. U vindt de klachtenregeling op https://www.aaenmaas.nl/overons/samenwerken/klachten-aanbesteden/. Ook vindt u daar het digitale klachtenformulier.

Indexatieregeling
Er is een indexatieregeling van toepassing, zie artikel 4.5 van de overeenkomst.

Kandidaatomschrijving
Over je rol in het project
Als spin in het web ben je de olie in de radertjes waardoor processen soepel verlopen binnen de dijkversterkingsprojecten en met de verschillende afdelingen. Je bent eerste aanspreekpunt voor de medewerkers uit het IPM (Integraal Project Management) team. Dit team is goed op elkaar ingespeeld en bestaat uit een Projectmanager, Omgevingsmanager, Technisch manager, Manager projectbeheersing en een Contractmanager. Je bent handig (of wil leren werken) met allerlei informatiesystemen (zoals Sharepoint, Djuma, Relatics en Unit4) van waaruit je collega’s op weg helpt en desgewenst zaken voor hen uitzoekt. Je hebt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de correspondentie naar buiten en zorgt daarbij voor inhoud, routing en juiste archivering. Vanuit al die rollen heb je een goede en zelfstandige werkrelatie met de stafafdelingen binnen het waterschap zoals Financiën, HRM en Archivering.

Wat ga je doen?
Je organiseert project-overleggen en draagt zorg voor de verslaglegging en je organiseert externe meetings. Daarnaast maakt agenda-beheer en het maken van orderbonnen onderdeel uit van je werkzaamheden. Je draagt zorg voor een goede dossiervorming o.a. op basis van de Wet Open Overheid. Je ondersteunt de projectcommunicatie (update van de website, nieuwsbrieven, excursies, informatie bijeenkomsten en teambuildings).

Deze opdracht past bij jou als je …

 • Mbo-niveau hebt en bent opgeleid in bijvoorbeeld een administratie/secretariële richting;
 • Enkele jaren ervaring hebt met secretarieel en administratief werk, bij voorkeur in een projectomgeving;
 • Kennis hebt van Microsoft Office-programma’s en affiniteit met nieuwe digitale applicaties;
 • Uitstekende uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk hebt;
 • Een ambitieuze professional bent die er energie uit haalt om teamleden te ontzorgen en zaken soepel te laten verlopen;
 • Bekend staat om jouw pro-actieve houding, flexibiliteit en resultaatgerichtheid;
 • Een echte teamspeler bent.

Wat bieden we jou?

 • Een rol in een leuk, betrokken en samenwerkingsgericht team met oog voor het inzetten van ieders competenties en talenten;
 • Een telefoon en desgewenst een laptop in bruikleen;
 • Met drie collega’s van het waterschap in een vergelijkbare functie worden sommige taken verdeeld bij afwezigheid.

Functie eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. De kandidaat beschikt over een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau.
 2. De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van projectondersteuner (administratie/secretariële richting of vergelijkbaar).

Wensen:

 1. De mate waarin de kandidaat aantoonbare werkervaring heeft met het vervullen van de rol van projectondersteuner (of vergelijkbaar).
 2. De mate waarin de kandidaat aantoonbare kennis heeft van Microsoft Office-programma’s en affiniteit met nieuwe digitale applicaties.
 3. De mate waarin de kandidaat aantoonbare werkervaring heeft met werken bij een overheidsorganisatie (zoals een waterschap).
 4. De mate waarin de kandidaat aantoonbare werkervaring heeft in de bouw en/of civieltechnische sector.

Competenties

 • Enthousiasme, pro-actieve houding, flexibiliteit, resultaatgerichtheid en samenwerking.
 • Uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Ambitie ten aanzien van het ontzorgen en soepel laten verlopen van zaken.  

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 03-06-2024 tot 09:00 uur.

Gewenst aantal uren

16 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures