Privacy statement

Algemene bepalingen

Dit is het Privacybeleid van FlexIntens Werving, Selectie & Detachering B.V., hierna te noemen FlexIntens. Vanuit FlexIntens houden wij ons bezig met diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling en zijn hierbij verantwoordelijk voor de juiste verwerking van persoonsgegevens. Hieronder wordt toegelicht wat FlexIntens doet met de door u verschafte persoonlijke informatie, d.w.z. alle informatie die u als persoon identificeert en waarnaar in de beschrijving van het privacybeleid ook wel wordt verwezen als ‘uw informatie.’ 

Wanneer u als kandidaat, sollicitant, zelfstandige zonder personeel of werknemer persoonsgegevens aan ons verstrekt, worden deze gegevens opgenomen in onze database. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander bedrijf of instelling ontvangen. 

Wij vinden de privacy van uw informatie erg belangrijk. Uw informatie wordt zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de AVG.

 

Informatie die wij verwerken van kandidaten, sollicitanten, zelfstandige zonder personeel en werknemers

FlexIntens verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) emailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, werkervaring, bankrekeningnummer, opleidings- en scholingsgegevens, kopie diploma’s en getuigschriften, referenties, kopie paspoort of ID kaart, BSN, kopie werkvergunning, verblijfsvergunning. 
Hiernaast verwerkt FlexIntens ook bijzondere persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst of het opstarten van een screeningsproces in het veiligheidsdomein. 

Bovenstaande persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 

  • Om professionals te kunnen aanbieden bij onze opdrachtgevers 
  • Om professionals en opdrachtgevers te ondersteunen bij het voldoen aan de administratieve plichten die zij jegens elkaar hebben bij het uitvoeren van een overeenkomst. 
  • Om overeenkomsten tussen professionals en FlexIntens te sluiten met betrekking tot de inzet van de professionals bij onze opdrachtgevers 
  • Om professionals en opdrachtgevers te ondersteunen bij het gebruik van diensten van FlexIntens.
 

Bewaartermijnen en verwijderen

Uw persoonsgegevens worden bewaard volgens de richtlijnen en wettelijke voorschriften volgens de Wet Autoriteit Persoonsgegevens. 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens 
Indien u wordt opgenomen in onze database door te solliciteren via de website en u wordt door ons niet benaderd binnen 5 werkdagen na sollicitatie zal uw informatie worden geanonimiseerd binnen 30 dagen. Wilt u zichzelf terugtrekken uit sollicitatieprocedures of laten verwijderen uit onze database, dan kunt u een mail sturen met vermelding van naam en het verzoek om uw informatie te verwijderen. Wij dragen er zorg voor dat uw gegevens na verzoek binnen 30 dagen worden geanonimiseerd. Indien u geen actieve sollicitatieprocedures bij ons heeft lopen, maar wel in onze database wenst te blijven dan verzoeken wij u hier schriftelijk toestemming voor te geven via info@flexintens.nl
 

Verstrekking van informatie aan derden

FlexIntens gaat vertrouwelijk om met uw informatie. Uw informatie zal vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gerelateerd zijn aan FlexIntens. 
Uw informatie wordt alleen gedeeld met onze (potentiële) opdrachtgevers en onze verloningspartij.
 

Automatische informatieverzameling (cookies)

Behalve de informatie die FlexIntens over u verzamelt zoals in het bovenstaande is beschreven, verzamelt FlexIntens, evenals veel andere aanbieders van websites, ook informatie door gebruik te maken van zgn. cookies. Met behulp van cookies verzamelt FlexIntens onder andere de volgende informatie: [inloginformatie; het e-mailadres; de toegangscode; het Internet Protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om uw computer met het Internet te verbinden; het type en de versie van de browser; het besturingssysteem en platform dat u gebruikt om verbinding te maken; het cookie-nummer; de delen van de site die u hebt bezocht of waarnaar u hebt gezocht; de Uniform Resource Locators (URL’s) van de sites via welke u de sites van FlexIntens heeft bezocht en via welke pagina u de sites van FlexIntens hebt verlaten, met vermelding van tijd en datum. 
Bij de meeste browsers kunt u in de werkbalk op Help klikken om informatie te raadplegen hoe u de instellingen van uw computer kunt wijzigen, bijvoorbeeld om in te stellen dat u elke keer dat u een cookie ontvangt daarvan bericht krijgt, of dat alle cookies worden geweigerd. Wanneer u echter alle cookies weigert, werken sommige onderdelen van de sites van FlexIntens mogelijk niet. 
 

Recht op inzage

Wanneer de professional zijn of haar gegevens wilt inzien kan dit door in te loggen via de website of door een schriftelijk verzoek per mail te sturen naar info@flexintens.nl.
 

Recht op correctie

Wanneer de professional zijn of haar gegevens wilt wijzigen kan dit door in te loggen via de website of door een schriftelijk verzoek te sturen per mail naar info@flexintens.nl.
 

Beveiliging

De website van FlexIntens is beveiligd met certificeringen van Kiwa NV en NEN 4400-1. 
De website van FlexIntens kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar FlexIntens accepteert geen verantwoordelijkheid voor de privacyreglementen en of de inhoud van deze sites.
 

Vragen en opmerkingen:

FlexIntens behoudt zich het recht tot het wijzigen van dit Privacybeleid. Daarnaast streeft FlexIntens ernaar u per e-mail op de hoogte te stellen van beleidswijzigingen die van wezenlijke invloed zijn op de manier waarop FlexIntens uw informatie gebruikt. 

Mochten er naar aanleiding van dit privacybeleid nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u altijd contact met ons opnemen via ons telefoonnummer: 026 7620 525 of per mail via info@flexintens.nl.